logo_tewa

Adaptacja akustyczna hali produkcyjnej

Ostatnio zrealizowaliśmy, dla jednego z naszych klientów, projekt adaptacji akustycznej wytypowanej hali produkcyjnej. Adaptacja akustyczna polega na aplikacji, wewnątrz hali, ustrojów akustycznych (dźwiękochłonnych) celem zwiększenia jej chłonności akustycznej, tym samym zmniejszenia ogólnego poziomu hałasu emitowanego podczas realizacji procesów produkcyjnych.

PROBLEM
Brak adaptacji akustycznej hal przemysłowych jest przyczyną niekorzystnych warunków akustycznych oraz dużego dyskomfortu akustycznego na stanowiskach pracy. Ponieważ na ogół wszystkie powierzchnie ograniczające przestrzeń poszczególnych hal posiadają znikome właściwości dźwiękochłonne (beton, blacha, szkło), natomiast doskonale odbijają dźwięk, dzięki czemu poziom hałasu na  stanowiskach pracowniczych jest efektem superpozycji czyli nakładania się hałasu stanowiskowego, sąsiedniego oraz hałasu odbitego od płaszczyzn ograniczających kubaturę hali.

Międzynarodowa i polska norma PN-EN ISO 11690-1, która poświęcona jest problemom redukcji hałasu, wymienia parametr poziomu zaniku dźwięku (przy podwojeniu odległości od źródła dźwięku) DL2 [dB] jako podstawowy parametr brany pod uwagę w procesie ustalania wymagań dotyczących jakości akustycznej pomieszczeń (hal) przemysłowych. W tabeli zamieszczonej w wyżej wymienionej normie podane są zalecane właściwości pomieszczeń pracy w zależności od ich objętości. Wynoszą one odpowiednio jak w poniższej

Tabela 1Zalecenia normy PN-EN ISO 11690-1 dla pomieszczeń przemysłowych

Objętość hali[m3]

Czas pogłosu[s]

Spadek poziomu ciśnienia akustycznego przy podwojeniu  odległości od źródła (DL2)[dB]

V < 200T < 0,5 – 0,8
200 < V < 10000,8 < T < 1,3
V > 1000DL2 > 3 – 4

Na podstawie powyższych zaleceń można stwierdzić, że jakość akustyczna pomieszczenia jest dostateczna, jeżeli wartość czasu pogłosu T[s] jest odpowiednio mała (zazwyczaj nie powinna przekraczać wartości 1,5 s) lub wielkość spadku poziomu ciśnienia akustycznego w przestrzeni z podwojeniem odległości DL2 [dB] przyjmuje wartości większe od 4 [dB].

PROJEKT
Przed opracowaniem projektu adaptacji akustycznej, wytypowanej przez Inwestora hali, przeprowadziliśmy szczegółowe badania akustyczne umożliwiające określenie rzczywistej jakości akustycznej badanej hali, ze szczególnym uwzglednieniem charakterystycznych parametrów akustycznych jak:

  • czas pogłosu T [s]
  • paramter DL2 [dB] 

Przeprowadzone badania akustyczne były podstawą do określenia optymalnej (pod względem akustycznym oraz ekonomicznym) ilości i jakości ustrojów dźwiękochłonnych. Dal potrzeb planowanej adaptacji akustycznej zaprojektowaliśmy specjalny ustrój dźwiękochłonny, o kształcie walca, charakteryzujący się wszystkimi cechami wymaganymi przez klienta, ze szczególnym uwzglednieniem:

  • niepalności
  • odporności na wilgoć
  • odporności chemicznej i bakteriologicznej
  • łatwości w utrzymaniu czystości (poprzez odkurzanie)

Zdjęcie 1. Widok pochłaniacza przestrzennego, o kształcie walca

ROZWIĄZANIE (realizacja)
Zaprojektowane i wykonane (wyprodukowane) pochłaniacze przestrzenne, o kształcie walca (rolfony), zostały podwieszone do sufitu poprzez również indywidualnie zaprojektowany system montażu.

Zdjęcie 2. Wizualizacja

EFEKT
Po realizacji projektu adaptacji akustycznej, kontrolne badania akustyczne przeprowadzone przez niezależna firmę akredytowaną, potwierdziły uzyskanie redukcji ogólnego, średniego poziomu hałasu od 3 dB(A) do 7 dB(A), w zależności od lokalizacji, w obszarze hali, kontrolnych punktów pomiarowych.

Zdjęcie 3. Zdjęcia sufitu z rolfonami

EFEKT
Po realizacji projektu adaptacji akustycznej, kontrolne badania akustyczne przeprowadzone przez niezależna firmę akredytowaną, potwierdziły uzyskanie redukcji ogólnego, średniego poziomu hałasu od 3 dB(A) do 7 dB(A), w zależności od lokalizacji, w obszarze hali, kontrolnych punktów pomiarowych.

Adaptacja akustyczna hali produkcyjnej u tego klienta przebiegła więc pomyślnie!

Scroll to Top