logo_tewa

Redukcja hałasu emitowanego do środowiska

Hałas emitowany do środowiska przez zakłady przemysłowe stanowi znaczący problem związany z dyskomfortem dla klimatu akustycznego.
Skuteczna redukcja hałasu emitowanego do środowiska przez zakłady przemysłowe polega na ogół na skutecznym wyciszaniu dominujących, punktowych emitorów hałasu.

PROBLEM
Przykładem może być ostatnio zrealizowany projekt polegający na skutecznym wyciszeniu wentylatora procesowego, funkcjonującego w jednym z Zakładów przerobu złomu. W analizowanym przypadku, duże wentylatory promieniowe, funkcjonujące podczas realizacji procesów technologicznych, stanowią dominujące emitory hałasu, które w decydującym stopniu wpływają na ogólny poziom hałasu emitowanego przez Zakład do środowiska.

Zdjęcie 1. Widok wentylatora wytypowanego do wyciszenia

Realizując etapowo projekt redukcji hałasu, Inwestor zlecił nam (w ramach realizacji etapu I) zaprojektowanie skutecznej (efektywnej) zabudowy akustycznej dla wytypowanego wentylatora (patrz Zdjęcie 1). Warunkiem odbioru zleconej usługi miało być spełnienie warunku aby poziom redukcji hałasu wytypowanego wentylatora zapewnił spełnienie przez niego wymagań normatywnych w zakresie hałasu środowiskowego. Inaczej mówiąc, hałas emitowany przez przedmiotowy wentylator, wespół z innymi emitorami hałasu zlokalizowanymi na terenie Zakładu, nie może przekraczać wartości 45 dB(A), w porze nocnej, na najbliżej zlokalizowanych terenach chronionych pod względem akustycznym.

PROJEKT
Przed przystąpieniem do procesu projektowania zabudowy akustycznej przeprowadziliśmy szczegółową analizę akustyczną mającą na celu:

 • określenie wpływu wytypowanego wentylatora na ogólny (skumulowany) poziom emitowanego przez zakład hałasu do środowiska
 • określenie wymaganej efektywności akustycznej projektowanej zabudowy

Analizę przeprowadziliśmy metodą analityczną z wykorzystaniem modelu akustycznego opracowanego na bazie oprogramowania komputerowego LEQ Proffesional. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustaliliśmy że efektywność akustyczna projektowanej zabudowy nie może być mniejsza jak 14 dB(A).
Projektowana zabudowa musiała również uwzględniać szereg innych wymagań Inwestora, jak:

 • łatwy i szybki dostęp do wentylatora oraz jego zespołów napędowych, w
  celach obsługowych
 • możliwość szybkiego demontażu zabudowy celem przeprowadzenia prac
  remontowo-naprawczych (zabudowa dzielona, składająca się z dwóch
  modułów)
 • efektywne odprowadzenie ciepła generowanego wewnątrz zabudowy przez
  zespół napędowy
 • brak negatywnego wpływu na wydajność wentylatora
 • konstrukcja zabudowy musi spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa i
  p.poż

Zdjęcie 2. Wizualizacja projektu zabudowy

ROZWIĄZANIE (realizacja)
Wentylator (wraz z zespołem napędowym) został wyciszony poprzez montaż indywidualnie zaprojektowanej zabudowy akustycznej.

Zdjęcie 3. Widok zabudowy akustycznej wentylatora

Geometria oraz architektura zmontowanej zabudowy uwzględnia wszelkie wymagania Inwestora (Zamawiającego), w zakresie:

  • eksploatacyjnym, funkcjonalnym i obsługowym
  • wydajnościowym
  • bezpieczeństwa i p.poż
  • akustycznym

EFEKT
Średnia efektywność akustyczna zabudowy została osiągnięta zgodnie z wymaganiami określonymi na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej i wynosi (na podstawie przeprowadzonych kontrolnych badań akustycznych) nie mniej jak ΔL ≥ 15 dB(A)

Scroll to Top